บุคลากร

อ.ปัญจพล ไทยปิยะ : ประธานหลักสูตร

  • วศ.ม.,สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร,มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ ชัยอ้าย : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • คอ.ม.,วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก

อ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วศ.ม.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.สมเจตน์ บุญชื่น : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วศ.ม.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร: อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • คอ.ม.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ