เทคโนโลยีไฟฟ้า

แนวทางการประกอบอาชีพ

- วิศวกรไฟฟ้า
- พนักงานการไฟฟ้า
- หัวหน้าช่าง ช่างเทคนิคประจำโรงงานอุตสาหกรรม
- นายช่างไฟฟ้าประจำเทศบาล หรือ อบต.
- ช่างไฟฟ้าประจำสถานประกอบการ
- ครู อาจารย์ ระดับอาชีวศึกษา
- ประกอบอาชีพอิสระ