บุคลากร

อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ : ประธานหลักสูตร

 • คอ.ม.เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คอ.ม.ผ้าและเครื่องแต่งกาย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใต้

อาจารย์.ดร.สันติ บุญทัศนกุล : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • PH.D.,Program Animation and Multimedia,St.Petersburg State University,Russia
 • Ms.G.,Computer Graphic,Program Animation and Multimedia,St.Petersburg State University,Russia
 • Dc.G.,Computer Graphic,Program Animation and Multimedia,St.Petersburg State University,Russia

อ.อุสุมา พันไพศาล : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ศศ.ม.สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศศ.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์,สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

อ.สิงหา ปรารมภ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์.ดร.อังกาบ บุญสูง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ศป.ด.,ศิลปะและการออกแบบ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คอ.ม.เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คอ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง