บุคลากร

อ.อิสริยพร หลวงหาญ : ประธานหลักสูตร

  • วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.บ.การจัดการทั่วไป, สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

อ.สิทธินันท์ ทองศิริ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วศ.ม.,วิศวกรรมอุตสาหการ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วศ.บ.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ.ปริญญา ดีรัศมี : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อส.บ..วิศวกรรมการผลิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ.ดุษฎี บุญธรรม : อาจารย์ประจำหลักสูตร

  • วศ.ม.,วิศวกรรมอุตสาหการ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง