บุคลากร

อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล: ประธานหลักสูตร

 • วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.อนุชา ริกากรณ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(ภาคพายัพ)

 

อ.พงศ์เทพ กุลชาติชัย : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • M.Eng. Mechanical Engineering, University of Adelaide, Australia
 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.ภคมน ปินตานา : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่