คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)
- คุณสมบัติทั่วไป อื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์