วิศกรรมการจัดการพลังงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

- วิศวกร และ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- นักวิจัย ด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
- นักวิชาการ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านการตรวจวัดพลังงาน เทคโนโลยีด้านพลังงาน รวมทั้งออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ทางพลังงานที่ต้องใช้หลักทางวิศวกรรม