บุคลากร

อ.วรพล มะโนสร้อย : ประธานหลักสูตร

 • วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.วีรพล คงนุ่น : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุมทางอุตสาหกรรม,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ชัชพล เกษวิริยะกิจ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • กศ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อส.บ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ.ธนวัฒน์ สอนเณร : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ