บุคลากร

อ.เจนศักดิ์ คชนิล : ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • การออกแบบโครงสร้าง เช่น บ้านพักอาศัยอาคารพาณิช อาคารสาธารณะ อาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหวและอื่นๆ
 • การเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
 • กฎหมายและจริยธรรมในการก่อสร้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • วิศวกรรมความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
 • เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • การพัฒนาอหังสาริมทรัพย์และการลงทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • เทคนิคการบริหารงานโครงการก่อสร้าง
 • การจัดการระบบสาธารณูปโภคทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • การออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • การปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรม
 • การออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมฐานราก
 • การบริหารเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
 • การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง

อ.ดร.กณพ วัฒนา : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • การคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง
 • การประมาณราคาการก่อสร้าง
 • วิศวกรรมงานระบบในอาคาร
 • การจัดการเทคโนโลยีในการก่อสร้าง