บุคลากร

อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง : ประธานหลักสูตร

 • วศ.ด.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ม.,วิศวกรรมโยธา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วศ.บ.,วิศวกรรมโยธา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ ฟองสินธุ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วศ.บ.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • วศ.ม.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วศ.บ.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.บ.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.บ.,วิศวกรรมโยธา,มหาวิทยาลัยนเรศวร