คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าทางช่างอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทางด้านก่อสร้าง
สามารถเทียบโอนได้ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549