วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ผู้ประสานงาน หรือผู้ช่วยวิศวกรโยธา
- ผู้ควบคุม และตรวจงานก่อสร้าง
- ผู้ประกอบการ(ผู้รับเหมา) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- ผู้บริหารและติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง
- ช่างเขียนแบบ ประมาณราคา แและช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น อบต. อบจ. เทศบาล อื่นๆ
- นักวิชาการประเมินทรัพย์สินของที่ดิน ธนาคาร และงานบังคับคดี
- นักวิชาการโยธาประจำมหาวิทยาลัย