โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การประเมินราคางานก่อสร้าง 2558 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์