บุคลากร

อ.สุภัตรา ปินจันทร์ : ประธานหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • Computer Communication
 • Computer Networks & Security
 • Image Processing
 • Mobile Application

อ.พิทักษ์ คล้ายชม : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • Digital Design
 • Microcontroller (MCS-51) Application
 • C Programming
 • Genetic Algorithms
 • Robotic Technology
 • Automation
 • Embedded Technology

อ.สารัลย์ กระจง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • การออกแบบวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล
 • การออกแบบวิเคราะห์สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 • การออกแบบวิเคราะห์ปัญหาเชิงคำนวณและวิธีการเชิงตัวเลข
 • การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอล
 • การควบคุมแบบ Fuzzy Logic และ Fuzzy Set
 • การควบคุมมอเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
 • โปรแกรมภาษา ได้แก่ JAVA ,C, Pascal , Visual Basic
 • โปรแกรมควบคุมงานอุตสาหกรรม ได้แก่ Assembly ,PLC , G-Code CNC
 • โปรแกรมประยุกต์งานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ได้แก่ Matlab , Protel , Autocad , Tina , Visio

อ.ภานุวัฒน์ ขันจา : อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • Database System
 • Software Engineering
 • Information System
 • Biomedical Engineering

อ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย: อาจารย์ประจำหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญอาจารย์

 • Automation
 • Embedded Technology
 • Image Processing
 • ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
 • การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่ออุปกรณ์