บุคลากร

อ.ภานุวัฒน์ ขันจา : ประธานหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วท.บ.,คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อ.อภิศักดิ์ พรมฝาย : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วศ.บ.,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.สารัลย์ กระจง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.บ.,คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อ.สุพัตรา อินจันทร์ : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.บ.,วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.พิทักษ์ คล้ายชม : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วศ.บ.,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.กาญจนา ดาวเด่น : อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • วศ.ม.,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วท.บ.,วิทยาการคอมพิวเตอร์