คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะของกลุ่มวิชาที่เรียน
ศึกษาความรู้ในเชิงวิชาการและมีทักษะปฏิบัติการรวมถึงสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองด้านระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในทางวิชาชีพ

คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิต
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม มนุษยสัมพันธ์อันดี และมีจิตสำนึกในจรรรยาบรรในวิชาชีพวิศวกรรม มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และนำไปแก้ปัญาหาเชิงวิศวกรรม มีทักษะและความพร้อมในระบบงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในองค์กรและงานอุตสาหกรรม และมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า
พัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศและท้องถิ่น