โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558
ณ ห้อง EN 303 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์