วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.สายวิศวกรรมซอฟท์แวร์ : นักพัฒนาโปรแกรม
นักออกแบบระบบ ผู้ดูแลฐานข้อมูล
2.สายวิศวกรรมระบบเครือข่าย : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
3.สายวิศวกรรมระบบควบคุม : นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ
นักพัฒนาระบบควบคุม