ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ออนไลน์ 2 คน
ผูู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
»» ผู้เข้าชมเมื่อวาน 2 คน
»» ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ 14 คน
»» ผู้เข้าชมเดือนนี้ 108 คน
»» ผู้เข้าชมปีนี้ 449 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7473 คน
 
  แนะนำระบบ
        ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย. เป็นระบบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร และสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ขับเคลื่อนระบบโดยการสื่อสารผ่านทางระบบอีเมลล์ ให้ระบบมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
 
ความเคลื่อนไหวของระบบ   งานวิจัยมาใหม่ล่าสุด
ระบบฐานข้อมูลมีนักวิจัยจำนวน 208 คน
มีงานวิจัยจำนวน 22 งาน
มีแหล่งทุนวิจัยจำนวน 10 แหล่งทุน
มีการค้นหางานวิจัยจำนวน 1892 ครั้ง
คำค้นล่าสุด นายพรพัฒน์ ฤทธิชัย, นายพรพัฒน์ ฤทธิชัย, นายกฤษดากร เพ็ชรดิษฐ, ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ยุทธชัย มิ่งขวัญ, ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชา หลักการตลาดของนักศึกษา โปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชา หลักการตลาดของนักศึกษา โปรแกรมบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, นิตยา สุวรรณศรี, 2559 , นิตยา สุวรรณศรี, 2559 , นิตยา สุวรรณศรี, 2559 , พืช, ผัก, ผักไฮโดร, ผักไฮโดร, ไส้เดือน, ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, วัยรุ่น, วัยรุ่น,
 
ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : การประเมินผลโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     
ข่าวสารงานวิจัย
เรื่อง : ช่วงปรับปรุงข้อมูล
เรื่อง : ทดสอบการประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มรอ.
  งานวิจัยที่ถูกดาวน์โหลดมากสุด
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้
     
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร 055 411096 ต่อ 1642
  Copyright © 2013, research.uru.ac.th,
All Rights Reserved.