ตารางกำหนดการกิจกรรมการอบรมและแข่งขันงาน “วันเทคโนโลยี” ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com