ชื่อกิจกรรม หลักสูตร
     
นิทรรศการ “เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ” เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
     
นิทรรศการ “เทคโนโลยีอุตสาหการ” เทคโนโลยีอุตสาหการ
     
นิทรรศการ “เทคโนโลยีไฟฟ้า” เทคโนโลยีไฟฟ้า
     
นิทรรศการ “วิศวกรรมการจัดการพลังงาน” วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
     
นิทรรศการ “เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์” เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
     
นิทรรศการ “วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง” วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
     
นิทรรศการ “วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
     
นิทรรศการ “วิศวกรรมโลจิสติกส์” วิศวกรรมโลจิสติกส์
     
นิทรรศการ “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     
นิทรรศการ “อุตสาหกรรมศิลป์” อุตสาหกรรมศิลป์ (คณะครุศาสตร์)
     
นิทรรศการ “วิศวกรรมการจัดการงานวิศวกรรม” วิศวกรรมการจัดการงานวิศวกรรม (ป.โท)
     
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com