สุขภาวะชุมชนตำบลไร่อ้อย

Fav.

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันชุมชนชนบทไทยอยู่ในสภาวะที่ได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ สถานการณ์ในระดับหมู่บ้าน ชาวบ้านมีการบริโภคแบบทุนนิยมครอบงำ ทำให้เกิดลักษณะแบบชนบทกึ่งเมือง เกษตรกรทำไร่ นา เฉพาะในฤดูเพาะปลูก นอกฤดูกาลมักออกไปรับจ้าง ใช้แรงงานนอกชุมชน ทำให้ในชุมชนมีแต่ผู้สูงอายุ และเด็กอาศัยในชุมชนเป็นหลัก ครอบครัวไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ในขณะที่ความเจริญด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ได้มีการกระจายไปทุกพื้นที่ สภาวะดังกล่าวทำให้สุขภาพร่างกายของประชาชน เกิดโรคภัยไข้เจ็บคล้ายกันเกือบทุกชุมชน ได้แก่โรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ โรคที่เกิดจากความเครียด เช่น โรคกระเพาะ มีสารพิษตกค้าในร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจ เกิดความเครียดจากภาวะหนี้สิน สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพสังคม ครอบครัวขาดความอบอุ่น เด็กและเยาวชนมั่วสุมทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลเสีย อัตราการหย่าร้างสูงขึ้น ความขัดแย้งทางการเมือง การจัดตั้งกลุ่มองค์กรแบบแยกส่วน เช่นมี กรรมการหมู่บ้าน อบต. สภาผู้นำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ด้านสุขภาพทางปัญญา ผู้ที่อยู่ในวัยที่เป็นสติปัญญาของชุมชน อยู่ในภาวะที่ออกไปทำงานรับจ้างนอกชุมชน การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นในการต่อสู้กับกระแสบริโภคนิยมจากภายนอกยังมีน้อย ภาพรวมสุขภาวะดังกล่าว เป็นคล้ายกันทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งการมีกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ จำนวนมาก แต่ยังขาดข้อมูลสุขภาพ 4 มิติ และการพัฒนาตัวชี้วัดจากชุมชนร่วมกับองค์กรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อตอบปัญหาสำคัญว่าปัญหาสุขภาพ 4 มิติ กาย ใจ สังคม สติปัญญาของชุมชนและตำบลเป็นอย่างไร

โดย :: admin | เมื่อ :: 15 ธค. 2552 | คีย์เวิร์ด :: งานวิจัย