บันทึกประสบการณ์ความสำเร็จ กรณีตำบลน้ำหมัน

Fav.
บันทึกประสบการณ์ความสำเร็จการบูรณาการศาสตร์การวิจัยเพื่อชุมชนเชิงพื้นที่ : กรณีตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
-----------------------------------------------
1. ชื่อผลงาน ประสบการณ์ความสำเร็จการบูรณาการศาสตร์การวิจัยเพื่อชุมชนเชิงพื้นที่ : กรณีตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ชื่อเจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี เพ็ชร์ช้าง
3. จุดมุ่งหมาย เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาโจทย์วิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
เชื่อมโยงประสานคณะต่าง ๆ เพื่อทำวิจัยชุมชนกรณีตำบลน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
4. คุณค่า/ประโยชน์เกิดกลไกเชื่อมประสานระหว่างหน่วยจัดการงานวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรส่วนตำบลน้ำหมัน หน่วยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และชุมชนในการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
5. วิธีดำเนินการ
- ศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ทีละหมู่บ้านรวม 12 หมู่บ้าน
- นำปัญหาและความต้องการของชุมชนที่ได้รับ มาวิเคราะห์ร่วมกับทีมงานวิจัยโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะของ ต.น้ำหมัน ซึ่งมีทั้งหมด 15 คน เพื่อหาประเด็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสความเป็นไปได้ของงานวิจัย ส่วนปัญหาที่ไม่ต้องใช้กระบวนการวิจัย ทางชุมชนและ อบต.น้ำหมันได้ร่วมกันรับไปแก้ไข
- จัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะในระดับหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านรวม 60 คน เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยเร่งด่วนและคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย
- พัฒนานักวิจัยโดยร่วมกับส่วนกลาง ในกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ “การเพื่อพัฒนาโจทย์และชุดโครงการวิจัยโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น”
- พัฒนานักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชุมปฏิบัติการร่างแผนวิจัยร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.ภาคเหนือ ได้กลุ่มวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยเชิงท่องเที่ยว และเชิงเกษตรกรรม
- บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างหน่วยจัดการงานวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการหาโจทย์วิจัยร่วมกัน
- ร่วมกันปรับปรุงข้อเสนอโครงการได้แผนงานวิจัย “การพัฒนารูปแบบการแปรรูปกล้วยน้ำว้าแบบครบวงจร ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์” มีโครงการภายใต้แผนวิจัย 3 โครงการ คือ
1. โครงการวิจัย “การพัฒนาการผลิตเพื่อการทำแห้งสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า”
โดยอ.ไพโรจน์ นะเที่ยง หน่วยจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย :: admin | เมื่อ :: 2 ธค. 2552 | คีย์เวิร์ด :: งานวิจัย