กลุ่มวิจัยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดย ดร.อุดม คำขาด

Fav.
แบบบันทึกประสบการณ์ความสำเร็จของการจัดการงานวิจัย
----------------------------------
1. ชื่อผลงาน กลุ่มวิจัยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ที่ได้รับทุน
พัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย ปี 2551
2. ชื่อเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.อุดม คำขาด และคณะ
3. จุดมุ่งหมายของผลงาน เพื่อดำเนินการพัฒนาชุดโครงการวิจัยตามเงื่อนไขทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย
4. ผลงานและประโยชน์/คุณค่าของผลงาน
- กลุ่มวิจัยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ที่ได้รับทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย
- สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
5. วิธีดำเนินงาน
เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการเชิญชวนให้คณาจารย์เข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย (CHE-RES-IG) ตอนแรกก็รูสึกว่าโครงการนี้ชื่อแปลกๆ พอฟังแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำโครงการวิจัยไปทิศทางไหน มีการสนทนาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม ทบทวนทุนเดิมของตัวเราเองว่าเรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยอะไรมาบ้าง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเคยทำวิจัยอะไรมากันบ้าง ถ้าเชื่อมโยงกับชุมชน จะเชื่อมโยงในประเด็นอะไร ในที่สุดก็ได้แนวคิดว่าถ้าเรื่องปากเรื่องท้อง อาชีพของชาวบ้านต้องเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน คณาจารย์หลายท่านเคยทำวิจัยเกี่ยวกับสินค้าโอทอป และมหาวิทยาลัยเคยได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ในการสร้างสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งอุดหนุนงบประมาณร่วมกับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
หลังจากได้ประเด็นแล้วจึงติดต่อประสานกับคณาจารย์ที่จะเป็นนักวิจัยหรือมีต้องมีวุฒิปริญญาเอกและประสานคณาจารย์ที่จะเป็นนักวิจัยร่วมได้นักวิจัยหลัก 3 คน นักวิจัยร่วม 6 คน แต่โครงการนี้มีเงื่อนไขอีกว่าให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยใหม่เป็นหัวหน้าโครงการและต้องมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยเก่าเป็นนักวิจัยหลักหรือเข้ามาร่วมด้วย ข้าพเจ้าไม่รู้จักนักวิจัยมหาวิทยาลัยเก่าท่านใดเลยที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ได้ปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและขอให้ท่านช่วยประสานให้ในเบื้องต้น โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. อารี วิบูลพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมวิจัยและได้รับคำชี้แนะจาก ผศ.พัชริน ในการดำเนินการวิจัย ซึ่ง โดยสรุปแล้วกว่าจะได้รับการอนุมัติในการทำวิจัย ได้มีการดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ประสานกับนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนักวิจัยหลักต้องเป็นผู้จบปริญญาเอก และประสานงานกับนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเก่าเพื่อมาร่วมเป็นนักวิจัยหลักตามเงื่อนไขของทุน
3. ประชุมนักวิจัยเกี่ยวกับพัฒนากลุ่มวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาชุดโครงการวิจัย และ โครงการวิจัยย่อย
4. รวบรวมผลงานเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลมาเขียนในส่วนของความเป็นมาเพื่อแสดงถึงทุนเดิมของมหาวิทยาลัยและนักวิจัย
5 ทีมวิจัยศึกษางานของเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ เพื่อประสานความร่วมมือในการวิจัย
6. ทีมวิจัยประชุมร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยร่วมกัน
7. รวบรวมข้อมูลประวัตินักวิจัยและนักวิจัยร่วมขอบข่ายของงานวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
8. กรอกข้อมูลตามแบบสมัครขอรับทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย
9. ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย
โดย :: admin | เมื่อ :: 2 ธค. 2552 | คีย์เวิร์ด :: งานวิจัย