ร่วมมือร่วมใจของสสส. ที่ตำบลแสนตอ อ.รัชดา

Fav.

1. ชื่อผลงาน การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีในชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาวะเพื่อการพึ่งตนเอง โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ชื่อเจ้าของผลงาน อาจารย์รัชดา คำจริง

3. ผลงานและประโยชน์/คุณค่าของผลงาน

• เพิ่มประสบการณ์ในการทำงานกับพื้นที่ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

• เกิดกลไกเชื่อมประสานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัย โรงพยาบาล โรงเรียน และผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจาก หมู่ 2,3, และ 9

• ได้รับโล่รางวัลแหล่งเรียนรู้ที่มีผลงานเด่นด้านสุขภาวะ

• ได้แผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ในการสร้างชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาวะแบบพึ่งตนเอง

4. วิธีปฏิบัติ

• ใช้โอกาสจากเวทีที่ทางส่วนกลางได้จัดการประชุมขึ้น ให้เป็นเวทีแห่งการทำความรู้จัก พูดคุย และเชื่อมประสานระหว่างทีมตำบลกับองค์กรภาคีในตำบลที่รับผิดชอบทุกภาคส่วนที่มาเข้าร่วมการประชุมไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัย โรงเรียน วัด และผู้นำชุมชนต่างๆ

• ในการพูดคุย และเชื่อมประสานควรอาศัยหลักกัลยาณมิตรและที่สำคัญต้องละหัวโขนของการเป็นอาจารย์ ทำการพูดคุยกับองค์กรภาคีด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความเป็นกันเองแต่ยังแสดงถึงการเคารพนอบน้อมและรู้จักกาลเทศะ

• กลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคี ทางทีมตำบลได้ทำการปรับใช้กลยุทธ์ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สำหรับรูปแบบที่ไม่เป็นทางการได้เน้นในการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกันกับทุกหมู่บ้านในตำบลที่รับผิดชอบ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อบต. โรงเรียน วัด และสถานีอนามัยในแต่ละครั้งเป็นอย่างดี กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จคือ

• กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการคือ การลงพื้นที่ในครั้งแรกๆ จะทำการประสานงานกับทาง อบต. โดยตรงเพื่อให้ทาง อบต. เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างทีมตำบลกับองค์กรภาคีที่มีส่วนร่วมทั้งหมด หลังจากนั้นเมื่อพบองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทางทีมตำบลได้ใช้กลยุทธ์การนั่งคุยกันแบบไม่เป็นทางการ สอบถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การทำงาน ครอบครัว รวมถึงสุขภาพต่างๆ เพื่อทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบลในเบื้องต้น และที่สำคัญในการพูดคุยตามลักษณะดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด ทำให้องค์กรภาคีทุกภาคส่วนมีความรู้สึกเป็นกันเองและกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา จึงเข้าถึงประเด็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจึงทำให้เกิดความคุ้นเคยกันเหมือนเป็นพี่น้องทำให้ค้นพบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและสามารถนำมาปรับใช้ได้ก็ทำให้การติดต่อประสานงานต่างๆ ก็เป็นไปได้ตามความคาดหมาย

• หลังจากที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในทุกครั้งทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการสังเคราะห์ร่วมกันและทำการคืนข้อมูลให้กับองค์กรภาคีทั้งหมดได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ตกหล่นอีกครั้ง ดังนั้นในการลงพื้นที่และพูดคุยดังกล่าวจึงส่งผลให้ได้ประเด็นปัญหาเร่งด่วน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ของตำบลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

• จากการใช้กลยุทธ์แบบไม่เป็นทางการในการลงพื้นที่นั้น พบว่า ผลตอบรับที่ได้คือทางองค์กรภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานทั้งหมด ให้ความสำคัญและใส่ใจกับงานที่ได้รับเป็นอย่างมาก สามารถสังเกตได้จากจำนวนคนที่เข้ามาร่วมประชุมในแต่ละครั้งพบว่า ทางองค์กรภาคีของตำบลมีคนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนตามเกณฑ์ที่ขอความร่วมมือไป รวมทั้งในการประชุมแต่ละครั้งจะอยู่ร่วมประชุมจนกว่างานประชุมจะเสร็จสิ้น เหมือนดังกรณีการจัดประชุมเวทีเสวนาวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ในเรื่อง “ความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการของสถานศึกษาเพื่อท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรภาคี” มีองค์กรภาคีของตำบลได้มาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง จึงก่อให้เกิดความร่วมมือที่จะมีโครงการร่วมประสานแผนการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนขึ้นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ • นอกจากนั้นทางองค์ภาคียังมีความสนใจที่จะทำการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยได้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในเรื่อง “การพัฒนาแกนนำการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนระดับตำบล” ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกิจกรรมให้องค์กรภาคีได้ทราบถึงเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ รวมทั้งเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการและการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วมต่างๆ ซึ่งหลังจากที่ทางองค์กรภาคีได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทางองค์กรภาคีได้นำความรู้ที่ได้มาทำการปรับใช้เพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับการจัดประชุมในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังได้มีการฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะ จากการฝึกดังกล่าวส่งผลให้องค์กรภาคีมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการมากขึ้น และได้นำความรู้ที่ได้มาทำการปรับโครงการของตนเองเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย :: admin | เมื่อ :: 15 ธค. 2552 | คีย์เวิร์ด :: งานวิจัย