เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ มรอ.

สถานภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีภารกิจหลักในการสอน วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบันมีหน่วยผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เล็งเห็นความสำคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และนักจัดการงานวิจัยของหน่วยจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนักจัดการงานวิจัยของหน่วยจัดการงานวิจัยขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการงานวิจัยให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีความชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นทิศทางและความมุ่งมั่นในการยกระดับบุคลากรด้านการวิจัยและนักจัดการงานวิจัยให้มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ อบรมและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนักจัดการงานวิจัยของหน่วยจัดการงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้เชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ

·        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

·        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม

·        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล

·        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·        ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัยทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยเขตภาคเหนือ

                ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือจัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อให้เกิดการบูรณาการแนวคิดในการดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจเฉพาะเพื่อการพัฒนาประเทศ (2) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย (ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สนับสนุน ผู้ทำวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในภูมิภาคได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์การวิจัย และแผนปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน และ (3) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ในภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัยร่วมกัน

                วิสัยทัศน์ของการวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือคือ “งานวิจัยภาคเหนือที่สร้างคุณค่าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีทิศทางเชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มกิจกรรม เพื่อให้แข่งขันได้และมีความยั่งยืน เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่”

                พันธกิจ คือ “สร้างคุณค่างานวิจัย บูรณาการงานวิจัย เชื่อมโยงงานวิจัย เมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพสังคม และฟื้นฟูรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม”

                เป้าประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม จัดทำแผนวิจัยเชิงบูรณาการ สร้างกลุ่มวิจัย วิจัยในสาขาเศรษบกิจที่สำคัญ วิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

                ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายและปัญหาการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย

·        การขจัดความยากจน

·        การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

·        การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้

·        การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·        นโยบายต่างประเทศ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

·        การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

·        การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

·        การรักษาความมั่นคงของรัฐ

วิสัยทัศน์

                บุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้มีคุณวุฒิสูง มีทักษะด้านการวิจัยควบคู่การเรียนการสอน บนพื้นฐานของคุณธรรมซึ่งจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ และใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนเพื่อท้องถิ่น

 

พันธกิจ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรวิจัย ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านคุณวุฒิ ทักษะการวิจัย การผลิตผลงานเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมวิชาการแก่สังคม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะและสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและบรรลุผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

ยุทธศาสตร์การวิจัย

1.        การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน

2.        การพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม และการสืบทอด ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.        การสร้างศักยภาพและความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4.        การเสริมสร้างและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ และการแพทย์แผนไทย

5.        การเสริมสร้างและพัฒนาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มี 5 กลยุทธ์คือ

1.        สรรหาคัดเลือกบุคลากรวิจัยที่มีคุณวุฒิสูงและมีคุณภาพเพื่อจัดการความรู้โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จจากการทำงานวิจัยและงานพัฒนาในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการต่อยอด ขยายผลอย่างก้าวกระโดด จากตติยาจารย์ (กลุ่มนักวิจัยและพัฒนาอาวุโส) สู่ทุติยาจารย์ ปฐมาจารย์ ไปถึงยุววิจัย

2.        ผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยที่มีอยู่ได้รับโอกาสศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก

3.        ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพ

4.        สนับสนุนให้บุคลากรวิจัยผลิตผลงานทางวิชาการและมีตำแหน่งทางวิชาการ

5.        การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร

 

แผนงานพัฒนาบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

                แผนงานพัฒนาบุคลากรจำแนกตามเนื้อหาสาระหลักในการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 แผนงาน มีรายละเอียด ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์ สภาพการความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลุ่มงาน/โครงการ วิธีการติดตามประเมินผลที่จะดำเนินการ ดังแสดง

แบบฟอร์มการเขียนแผนงานตามมาตรฐานคุณภาพตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1.        ชื่อแผนงาน แผนพัฒนาบุคลากรวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2.        ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2566

3.        ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4.        ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ

5.        ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6.        สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5  เพื่อเพิ่มคุณภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่สอดคล้องกับการพัฒนาการวิจัยด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

7.        สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานคือ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

แนวทางการดำเนินงาน

·        ใช้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

·        ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อจัดทำคลังความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยใหม่

·        สร้างเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในรูปแบบที่หลากหลาย

·        เสริมสร้างแรงจูงใจทางบวกด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในหลายลักษณะ

·        สนับสนุนการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน