ภาพกิจกรรม - RMU Activity

เมืองไทย ท่องเที่ยว

เวทีที่ต.ขุนฝาง

กิจกรรมที่คุ้งตะเภา

กิจกรรมดีดีที่ไร่อ้อย

คุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการ

กลยุทธการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ

กิจกรรมที่โรงแรมสีหราช

ประชุมเพื่อเสริมประสบการณ์การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะโดยความร่วมมือของเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลสุขภาวะ ณ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ วันที่ 12 มีนาคม 2553

ประชุมเตรียมการเพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อำเภอลับแล ณ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศวิทยากร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 53

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิจัย และการจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วันที่ 10 มกราคม 2553

การถอดเรียนตำบลสุขภาวะ ตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 6 มกราคม 2554