การตรวจสัญญาณอีซีจีบนพีดีเอด้วยวิธีประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

Fav.
ภานุวัฒน์ ขันจา, สุรนันท์ น้อยมณี
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239
ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200. โทร:+66 53 942018
E-mail: mr.phanuwat@hotmail.com, suranan@chiangmai.ac.th

Abstract
At present, the electrocardiogram (ECG) is important role in the prevention, diagnosis the abnormality of patients and rescue of heart disease. In progress has been made in the development of a remote monitoring system for ECG signals, the deployment of packet data services over telecommunication network with new applications.
This paper describes the development an application of ECG-signed 3 channels with digital signal processing method. The system provides application for monitoring of several patients and finding heart rate in time. The physicians can have an easy access to that ECG-signs and information with PDA.
Keywords: ECG-signed, PDA, Signal processing, Heart rate.
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการรับและการส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) หรือสัญญาณอีซีจี (ECG) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จำเป็นทางการแพทย์ เทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยการพัฒนาทางด้านความสามารถในการแสดงข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเฝ้าติดตามดูแลผู้ป่วยและช่วยการวินิจฉัยเบื้องต้น โดยมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อส่งสัญญาณจากป่วยไปยังคอมพิวเตอร์มือถือของแพทย์(พีดีเอ) ซึ่งสัญญาณที่นำมาใช้ในการสื่อสารนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่มีการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อความหลากหลายในการส่งสัญญาณ ในงานวิจัยนี้ได้แสดงแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันบนพีดีเอให้สามารถแยกสัญญาณอีซีจีจำนวน 3 สัญญาณออกจากกัน และนำสัญญาณนั้นมาแสดงผลในลักษณะเป็นรูปกราฟสัญญาณ และพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบหาอัตราการเต้นของหัวใจที่สามารถทราบล่วงหน้าได้ในอัตราจำนวนครั้งต่อนาที เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยของแพทย์
คำสำคัญ: สัญญาณอีซีจี, พีดีเอ, การประมวลผลสัญญาณ, อัตราการเต้นของหัวใจ

โดย :: ภานุวัฒน์ | เมื่อ :: 22 เมย. 2553 | คีย์เวิร์ด :: สัญญาณอีซีจี, พีดีเอ, การประมวลผลสัญญาณ, อัตราการเต้นของหัวใจ