หน่วยจัดการงานวิจัย


ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  • ยุทธศาสตร์การวิจัยของ มรอ.  • โครงสร้างเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานวิจัย     เพื่อท้องถิ่น

  • ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการ