RMU KM Web

KM (Knowledge Management) คือการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำเว็บไซต์จัดการความรู้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่างๆ การแนะนำเรื่องดีดี ประสบการณ์ที่เจอมาเล่าสู่กันฟัง การนำประสบการณ์ความสำเร็จมาบอกเล่า รวมถึงการตอบโต้ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้มีการติดต่อและประสานงานกันอย่างทันท่วงที และเป็นโอกาสดีที่ชุมชนจะได้มีศูนย์กลางในการสื่อสารร่วมกันจากทุกๆ หน่วยงาน...

ระบบฐานข้อมูลชุมชน

ระบบสานสนเทศเพื่อการจัดการตำบลสุขภาวะ ระบบฐานข้อมูลไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ

ระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

 ฐานข้อมูลศูนย์การค้าชายแดน จ.อุตรดิตถ์กับประเทศเพื่อบ้าน  ศูนย์ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
ระบบฐานข้อมูลสำหรับชุมชนทั่วไป

ข่าวการศึกษา.

Loading...

ข่าวทุนวิจัย.

Loading...

เว็บบล็อก

Loading...