ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2561 การพัฒนาเครื่องสลัดน้ำมันแบบประหยัด... ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
2561 ออกแบบของที่ระลึกจากเปลือกเม็ดมะม่ว... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย รำไพพรรณีครั้งที่ 12
2561 การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับบรรจุภัณ... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมแบร... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอตีนจกชาวไท... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
2561 การศึกษาการวิเคราะห์ความเพี้ยนของวง... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2561 การพัฒนาระบบการพยากรณ์ผลผลิตทุเรียน... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวนำขนานกับตัวต... ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand
2561 การเสริมสร้างกำลังอาคารคอนกรีต เสริ... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
2561 แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมการแสดงผลงาน ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับชาติ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน อุดมศึกษา ครั้งที่ 3
2561 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุ... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2561 การพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบส... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2561 ปัญหาการพังทลายของตลิ่งลำน้ำสวดและแ... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้พลังงานแสงอา... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ MJU annual conference 2018 Proceeding of MJU Annual Conference 2018 “Poster Presentation” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2561 การจำลองรูปแบบการจัดเรียงตัวของตอซั... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2561 การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่แหล่ง... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4
2561 กลยุทธ์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิง... ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2
2561 การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นน้ำแป้... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2561 การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวส... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2562 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย โครงการ Talenr Mobility
2562 การออกแบบและพัฒนาพัดลมระบายความร้อน... ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย โครงการ Talenr Mobility
2562 การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพง... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด แ... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การพัฒนาเครื่องทำลวดลายบนไม้ด้วยไฟฟ... อ.อนุชา ริกากรณ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
2562 การออกแบบแลพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กวนผสม... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.