ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุ... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 แบบจำลองรูปแบบการเผาตอซังข้าวเพื่อศ... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกเม็ด... ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2560 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอน... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวต... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
2560 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก ก... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจ... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 ผลกระทบของความเครียดในการทำงานต่อปร... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้า... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการอน... ดร.กณพ วัฒนา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนด้วยรางร... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”
2560 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อข... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”
2560 ปัจจัยในการสร้างระบบบำบัดมลพิษทางอา... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องอัดขย... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านแบบก... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากขยะเพื่อ... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเ... อ.อนุชา ริกากรณ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแก... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”
2560 การศึกษาสัญญาณผิดเพี้ยนของตัว ทรานส... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
2560 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประม... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
2560 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูก... อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
2560 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสา... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2560 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณ... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
2560 การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิ... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1