ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าในห่วงโซ่อุปทา... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การสังเคราะห์รูปแบบบริหารงานวิจัยแล... ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 กลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัด... ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกอ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2557 การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับ... อ.สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การออกแบบสร้างระบบควบคุมการให้นำอัต... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การศึกษาสัญญาณผิดเพี้ยนของตัวทรานส์... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การศึกษาและพัฒนาระบบการนำเที่ยวเสมื... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการงานก่อสร้า... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การนำเสนอภาพวัตถุ 3 มิติ โดยใช้เทคโ... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การพัฒนาชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนลดกา... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเคร... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดก... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลา... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกอ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2560 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิต... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับเ... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 Database System Development for Cre... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of the 5th International Conference on Information and Education Technology
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการ... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การจำแนกระดับความสุกทุเรียนพันธุ์หล... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
2560 การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่า... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
2560 การสร้างโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์กระ... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 I-TECH CON 3rd คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2560 การศึกษาศักยภาพของวัสดุควบคุมกำลังต... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2560 การประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานการค้... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 ผลของการขัดสีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การจัดรูปแบบและรายการก่อสร้าง โดยใช... ดร.กณพ วัฒนา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเส... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)