ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2562 รูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจ... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
2562 แลลายผ้าทอเมืองลับแล : โครงการอนุรั... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ
2562 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยวิธ... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
2563 Overview of pelletisation technolog... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Chemical Engineering Transactions
2563 Using Non-straight Line Updates in... ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Intelligent Computing and Optimization Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Computing and Optimization 2020 (ICO 2020)
2563 The Application of a Hybrid Model U... ผศ.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ Symmetry 12(10)
2563 การเปรียบเทียบธาตุผสมระหว่างเหล็กน้... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
2563 การออกแบบแอปพลิเคชัน สำหรับเครื่องร... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
2563 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระว... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4
2563 กระบวนการสร้างคุณค่ายกระดับตราสินค้... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเทพสตรี I-TEC ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
2563 กระบวนการตัดสับฟางและตอซังร่วมกับกา... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
2563 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกา... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3
2563 วัสดุควบคุมกำลังต่ำจากกากของเหลืออุ... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2
2563 การประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักชั้นดิน... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
2563 การออกแบบและหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไ... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
2563 การศึกษาพฤติกรรมของไฟที่ผ่านแนวอับเ... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
2563 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดกรรมการค... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
2563 การประดิษฐ์เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และ 5 เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
2563 Local Community Engagement for Adap... อ.สุภาวดี ซ้องก๋า ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ External Interventions for Disaster Risk Reduction. Singapore: Springer.
2563 Stand Balancing Strategies for a Hu... อ.นัฐพงษ์ เนินชัด ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับนานาชาติ International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
2563 การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
2563 การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอั... ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ด... ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร... อ.สมเจตน์ บุญชื่น ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี