ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : วิจัย)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2558 การเปรียบเทียบอัตราผลิตภาพกระบวนการ... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2558 การพัฒนากระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัด... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2559 ภูมิชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพข... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การจัดการความรู้ชุมชนด้านการผลิต ผล... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การพัฒนาลวดลายผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบป... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การพัฒนาคุณภาพเหล็กน้ำพี้จากเหล็กน้... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การออกแบบจุดหมายตา : กรณีศึกษาวัดหน... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับกร... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผล... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 คุณสมบัติในสภาวะเหลวและการก่อตัวของ... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลื่นในก... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 แนวทางการยกระดับมาตรฐานการบริการของ... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การศึกษาสาเหตุของความเครียดในการทำง... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการ... ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกา... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2562 การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานก่... ดร.กณพ วัฒนา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2558 การจัดการองค์ความรู้ภัยพิบัติชุมชนด... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2559 การจัดการความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2559 การพัฒนาเครื่องเก็บ-สับฟางและตัดตอซ... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2559 การสร้างต้นแบบระบบบำบัด ก๊าซไอเสียจ... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การทำธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ่านเท... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การแปร... อ.ปริญญา ดีรัศมี ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
2561 การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)