ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : วิจัย)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าในห่วงโซ่อุปทา... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การสังเคราะห์รูปแบบบริหารงานวิจัยแล... ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 กลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัด... ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกอ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2557 การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับ... อ.สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การออกแบบสร้างระบบควบคุมการให้นำอัต... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การศึกษาสัญญาณผิดเพี้ยนของตัวทรานส์... ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557 การศึกษาและพัฒนาระบบการนำเที่ยวเสมื... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการงานก่อสร้า... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การนำเสนอภาพวัตถุ 3 มิติ โดยใช้เทคโ... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2558 การพัฒนาชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนลดกา... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเคร... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดก... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกว.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลา... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สกอ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2561 การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวส... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2562 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย โครงการ Talenr Mobility
2562 การออกแบบและพัฒนาพัดลมระบายความร้อน... ดร.กาญจนา ดาวเด่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย โครงการ Talenr Mobility
2562 การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพง... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด แ... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การออกแบบแลพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กวนผสม... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิ... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2561 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของกลุ... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย สถาวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 การพัฒนาเครื่องมือตัดคุณภาพจากเหล็ก... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานและแสงอาทิต... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก มรอ.
2562 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์พลา... ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2562 การพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ในการสร... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์