ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : วิจัย)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2559 การสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเ... ผศ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การบูรณาการการรับรู้จากระยะไกลและระ... อ.ธีรศักดิ์ อุปการ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาเครื่องกวนทุเรียนแบบผสมผสาน... อ.รัฐพล ดุลยะลา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบบดรัมสำหรับ... ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ป... ดร.พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและ... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบนำเที่ยวเ... อ.วรพล มะโนสร้อย ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้แบบ... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายชุมชมแบ... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาเตาถลุงสินแร่เหล็กน้ำพี้จาก... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 โอกาสและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะกล้าต้น... อ.สารัลย์ กระจง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเก็บ-สับย่อ... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาต้นแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉั... อ.สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การบูรณาการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เ... ผศ.ครรชิต พิระภาค ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยทางการเคลื่อนไห... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนก... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2559 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒ... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การออกแบบและสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนเ... อ.อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 โครงการวิจัยเพื่อค้นหาโจทย์ในสถานปร... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยทอดกรอบ อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้... อ.สมเจตน์ บุญชื่น ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
2560 การพัฒนารูปแบบการเลือกใช้เทคโนโลยีเ... อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบส... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2560 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับส... อ.สุภัตรา ปินจันทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) วิจัย มรอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์