ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ประเภท : บทความวิจัยระดับชาติ)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2551 Microcontroller Modulation for VLF... ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ IEEE
2551 การพัฒนาระบบบำรุงรักษาและระบบการจัด... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552 การแก้ปัญหาการจัดลำดับงานของเครนโดย... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2552 ผลของความร้อนจากแผ่นความร้อนแบบขดลว... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุตรดิตถ์
2562 การพัฒนาระบบควบคุม ความเข้มข้นน้ำแป... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2562 การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วย ต้นท... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3
2562 การศึกษาคุณลักษณะและการเลือกใช้กิจก... ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. Volume 20 issue 2
2562 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกต... อ.ภานุวัฒน์ ขันจา ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
2562 สมรรถนะของระบบการอบแห้งข้าวแต๋น โดย... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( ผู้ร่วมวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
2562 การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเ... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
2562 การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของกา... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2562 ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและ... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
2562 แลลายผ้าทอเมืองลับแล : โครงการอนุรั... ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ
2563 การเปรียบเทียบธาตุผสมระหว่างเหล็กน้... ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
2563 การออกแบบแอปพลิเคชัน สำหรับเครื่องร... ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
2563 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระว... ดร.รัชดา คำจริง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4
2563 กระบวนการสร้างคุณค่ายกระดับตราสินค้... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเทพสตรี I-TEC ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
2563 กระบวนการตัดสับฟางและตอซังร่วมกับกา... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
2563 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกา... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3
2563 วัสดุควบคุมกำลังต่ำจากกากของเหลืออุ... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2
2563 การประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักชั้นดิน... ผศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
2563 การออกแบบและหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไ... อ.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1