ข้อมูลนักวิจัย : ยสินทินี เอมหยวก

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : โครงการจัดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : ยสินทินี เอมหยวก ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 50,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
เม.ย. 2562 – พ.ค. 2562