ข้อมูลนักวิจัย : สมเจตน์ บุญชื่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อบริหารจัดการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างคุ้มค่า
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : สมเจตน์ บุญชื่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
งบประมาณ : 135,520.00
บทคัดย่อ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 –30 เม.ย. 2561)