ข้อมูลนักวิจัย : สมเจตน์ บุญชื่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับลดการสูญเสียในเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : สมเจตน์ บุญชื่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 316,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559