ข้อมูลนักวิจัย : อุสุมา พันไพศาล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างตราสินค้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนราชพฤกษ์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา” ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 16-17 ส.ค. 2560
หน้าที่ : 287-293
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :