ข้อมูลนักวิจัย : กันต์ อินทุวงศ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนของแรงงานไทยในเขตพื้นที่สี่แยกอินโดจีน
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 – พ.ค. 2559