ข้อมูลนักวิจัย : กันต์ อินทุวงศ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : โครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมของกลุ่มผู้ผลิตเส้นใยใบสับปะรดเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
งบประมาณ : 150,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
1 เม.ย. 2562–31 ม.ค. 2563