ข้อมูลนักวิจัย : กันต์ อินทุวงศ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านค้างปินใจ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 100,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
มี.ค. 2562 – ก.ค. 2562