ข้อมูลนักวิจัย : อรุณเดช บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขี้เถ้าลอยร่วมกับปูนซีเมนต์ในการผลิตอิฐบล็อกประสาน
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 1 ส.ค. 51
หน้าที่ : 179-184
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ