รายงานการประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2562
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 มิถุนายน 2564 คลิก!
2 รายงานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com