รายงานการประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2562
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 9 มกราคม 2562 คลิก!
2 รายงานการประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 22 พฤษภาคม 2562 คลิก!
1 รายงานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1 กรกฎาคม 2562 คลิก!
2 รายงานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2 ธันวาคม 2562 คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com