รายงานการประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2561
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 20 กรกฎาคม 2561 คลิก!
2 รายงานการประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 18 ธันวาคม 2561 คลิก!
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com