รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2563
ลำดับที่ การประชุม วันที่จัดประชุม รายงานการประชุม
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2563  
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2    
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-416629
Email : technologyindustrial.uru@gmail.com