เมนูหลัก
หน้าแรก
ผู้เกี่ยวข้อง
สมุนไพร
ตำรับยา
ผลิตภัณฑ์
  
[ เพิ่มผู้เกี่ยวข้อง ]
ผู้เกี่ยวข้องกับสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสชื่อ - นามสกุลเพศสถานะข้อมูลติดต่อ
P0001 คุณจินตนา พวงสมบัติหญิง- เกษตรกร
- ผู้แปรรูป/ผู้ผลิต
- หมอยา
โรงงานจินตนาสมุนไพร เลขที่ 14 หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 086-589-4661
อีเมล์ :
P0002 คุณจุฑามาศ ดีครัฟหญิง- ผู้แปรรูป/ผู้ผลิต
- หมอยา
โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 087-2004366
อีเมล์ :
P0003 คุณจันทร์ ทองอ่อนหญิง- หมอยา22 หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : -
อีเมล์ :
P0004 คุณแสง สิงวันหญิง- หมอยา33 หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : -
อีเมล์ :
P0005 คุณสังวาล พันแพงหญิง- เกษตรกร
5/3 หมู่ 2 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 087-8093976
อีเมล์ :
P0006 คุณรณชัช ดีสนิทหญิง- เกษตรกร
21 หมู่ 5 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 086-2118820
อีเมล์ :
P0007 คุณทัศนีย์ ขวานาหญิง- เกษตรกร
- ผู้แปรรูป/ผู้ผลิต
12 หมู่ 6 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : -
อีเมล์ :
P0008 คุณบุญเฮือง อินอ่อนหญิง- เกษตรกร
22/2 หมู่ 1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 087-2128194
อีเมล์ :
P0009 คุณกาวิน ศักดีหญิง- หมอยา234 ถ.เกษมราษฎร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 055-412584
อีเมล์ :
P0010 คุณลัดดาวัลย์ รอดมูลหญิง- เกษตรกร
- หมอยา
174/2 หมู่ 8 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53000
เบอร์โทร : 087-8468660
อีเมล์ :
หน้า  1  2  3  ถัดไป
Beta 0.2