| หน้าหลัก | พันธกิจศูนย์บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม |
 
   
 

ระบบการวางแผนและติดตามแผนงานการให้บริการทางวิชาการ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ /สถานที่/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

Tips ข้อเสนอแนะ

1. การทบทวนและประเมินแผนการดำเนินงาน

1.1 ทบทวนและประเมินแผนการดำเนินงานของปีก่อน (ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

- แผนการดำเนินงานของปีก่อน

ในการบันทึกควรระบุผลการทบทวนของแต่กิจกรรมในแผนว่าดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน (อาจจะประเมินเป็นร้อยละของการดำเนินงาน, กิจกรรมนั้น contribute ต่อเป้าหมายหรือไม่และควรจะดำเนินการต่อในปีถัดไปหรือไม่)

2. จัดทำแผนการดำเนินงาน

2.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนบริการวิชาการ

หัวหน้าหน่วยงานภายในศูนย์บริการฯ

 - แผนการดำเนินงานของปีก่อน
 - แผนกลยุทธ์ระยะกลางของคณะฯ
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทั้งปี
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งล่าสุด
 - กรอบนโยบายงานบริการวิชาการจากคณบดี
 - แผนการปรับปรุง พัฒนาและการควบคุมภายใน
 - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ล่าสุด
 - เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

 

 

2.2 จัดทำร่างแผนงานบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เอกสารจากข้อ 2.1

ประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม

 

2.3 ส่ง email (แนบร่างแผน)ให้กับบุคลากรคณะฯเพื่อให้ความเห็น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - ร่างแผนการดำเนินงาน

 

 

2.4 นำร่างแผนการดำเนินงานพร้อมข้อคิดเห็นของบุคลากรเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - ร่างแผนการดำเนินงาน

การบันทึกผลการพิจารณาควรบันทึกรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผน

 

2.5 ปรับแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

ตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของ กก.

 

2.6 คณบดีพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน

คณบดี

 - แผนการดำเนินงาน

 

3. สื่อสารแผนดำเนินการ

3.1 แขวนแผนงานไว้ในหน้า web ของศูนย์บริการฯ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

 

 

3.2 ส่ง email ถึงบุคลากรคณะฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

 

4. การดำเนินงานตามแผนงาน

4.1 ดำเนินการตามแผน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

 

5.การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน

5.1 รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนและผลการบรรลุเป้าหมาย

หัวหน้าหน่วยงานภายในศูนย์บริการฯ

 - แผนการดำเนินงาน

 

 

5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและการบรรลุเป้าหมาย (รวมทั้งทบทวนความจำเป็นในการปรับแผน) ในที่ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

ต้องมีรายละเอียดในบันทึกการประชุมที่เพียงพอ

6. การทบทวนและปรับแผนงานระหว่างปี

6.1 ทบทวน/ปรับแผนการดำเนินงาน (ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแผนการดำเนินงานจากที่ประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

ในกรณีที่ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆก็ ไม่จำเป็นต้องปรับแผน

 

6.2 แขวนแผนงานที่ปรับแล้วไว้ในหน้า web ของศูนย์บริการฯ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

 

 

6.3 ส่ง email ถึงบุคลากรคณะฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานที่ปรับแล้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 - แผนการดำเนินงาน

 

 

 
ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
  แนะนำศูนย์บริการวิชาการ
โครงสร้างองค์กรและทีมงาน
การบริหารงานบริการวิชาการ
  แผนพัฒนางานบริการวิชาการ
แผนการเปิดหลักสูตรอบรม
  ขั้นตอนการบริการวิชาการ
ระบบติดตามแผนงานบริการฯ
   
 
สาขางานที่ให้บริการ
  งานทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
  งานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
  งานสาขาวิศวกรรมคอมพิืวเตอร์
  งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  งานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  ถ่ายภาพกราฟิกและแอนนิเมชั่น
   
 
สำหรับบุคลากร
  ระบบจัดการข้อมูล
   
 
ข้อมูลติดต่อ
  ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
   
   
 
 

Copyright (c) 2010 All rights reserved. ศูนย์บริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ( 53000 ) โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1360